ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะเด็กไทย เพื่อให้เด็กๆ ของประเทศไทย มีคุณธรรมนำความรู้ สู่โลกกว้างได้อย่างไม่อายใคร เราจึงมุ่งเน้นธรรม จากทุกๆ ศาสนามาใช้ควบคู่กับเนื้อหาวิชาที่เราจะสร้างขึ้นมา รวมทั้งเน้นให้เด็กๆ ใช้เทคโนโลยีได้อย่างสอดคล้อง ไม่มีความรู้สึกเกลียด กลัว เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยี ได้สอดแทรกเข้ามาในชีวิตของคนไทยเกือบทุกคนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เด็กไทย ต้องได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี มากกว่าได้รับโทษ ดังนั้นเด็กไทยทุกคนต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี และก้าวนำเทคโนโลยีให้ได้ โดยมีเว็บไซต์ของเรา เป็นเครื่องมือชิ้นเล็กๆ ที่จะทำให้เด็กมีความรู้ในการเทคโนโลยี และก้าวนำเทคโนโลยีในที่สุด