Thai school คือเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ปกครองจะสามารถมอบให้ลูกหลานได้ ซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องการศึกษา เราคือเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องโรงเรียนและการศึกษาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติ หรือข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษา จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นในอนาคต เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่าเด็กทุกคนจะกลายเป็นผู้นำของโลกนี้ในวันข้างหน้า ทุกข้อมูลข่าวสารที่เราเลือกมานำเสนอจึงผ่านการคัดกรองจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการของเด็ก